Juliusz Madej
Wojciech Bieńkowski

Inicjatorami tej inicjatywy byli: Juliusz Madej, obecnie Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego oraz dr hab. Wojciech Bieńkowski, ówczesny Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, obecnie Dyrektor Instytutu Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich, wykładowca UŁa.

The founders of this initiative were Juliusz Madej, currently a Vice President of Lazarski University, and PhD Wojciech Bienkowski, former Dean of the Faculty of Economics and Management, currently Director of the Institute of American Economy and Transatlantic Relations, a lecturer at Lazarski University.

Klub organizuje regularne spotkania, których celem jest pogłębianie wiedzy i poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania zarówno w kwestiach naukowych, jak społeczno-gospodarczych oraz politycznych.

The club organizes regular meetings to deepen knowledge and seek answers to burning questions on both scientific and socio-economic and political issues.

Podczas spotkań zwykle wygłaszana jest prelekcja, następnie zaś prowadzona jest dyskusja w elastycznej formule z zachowaniem zasad Chatham House.

During the meetings, a lecture is usually given, followed by a discussion in a flexible format with Chatham House rules.


pattern-lines

Członkowie Klubu Ekspertów

Members of the Experts Club

Klub liczy około 12 członków. Należą do niego m.in. Rektor UŁa - prof. Maciej Rogalski, Prorektor UŁa ds. współpracy międzynarodowej - dr Tomasz Braun, Wiceprezydent UŁa - Juliusz Madej, Wiceprezydent UŁa ds. operacyjnych - dr Mieczysław Błoński, a także Dziekani, Kierownicy Katedr i Programów, jak również naukowcy bez specjalnych afiliacji funkcyjnych. Klub zaprasza ponadto ekspertów z innych uczelni takich jak np. profesor Andrzej Bryk z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy dr Bogdan Szafrański z Uniwersytetu Warszawskiego.

The club has around 12 members. Its members include the Rector of Lazarski University - Prof. Maciej Rogalski; the Deputy Rector for International Cooperation - PhD Tomasz Braun; the Vicepresident of Lazarski University - Juliusz Madej; the Vicepresident of Operations of Lazarski University - PhD Mieczyslaw Blonski; as well as Deans, Heads of Departments and Programmes, as well as scientists without special functional affiliations. In addition, the club invites experts from other universities, such as Professor Andrzej Bryk from Jagiellonian University and PhD Bogdan Szafrański from University of Warsaw.


12

Prelegenci

Prelegents

prof. dr hab. Bogdan Góralczyk
prof. dr hab. Bogdan Góralczyk

(Uniwersytet Warszawski)

(University of Warsaw)

prof. dr hab. Andrzej Bryk
prof. dr hab. Andrzej Bryk

(Uniwersytet Jagielloński)

(Jagiellonian University)

prof. Adam Prokopowicz
prof. Adam Prokopowicz

(Instytut Globalnych Innowacji w Ekonomii i Logistyce, Stany Zjednoczone Ameryki)

(Institute on Global Innovation in Economics and Logistics, USA)

dr hab. Józef Fiszer
PhD Józef Fiszer

(INPPAN i UŁa)

(INPPAN & Lazarski University)

Piotr Woźniak
Piotr Woźniak

(były minister gospodarki i były prezes PGNiG)

(former minister of economy, former president of PGNiG)

Jacek Bartosiak
Jacek Bartosiak

(Prezes “Strategy and Future”)

(President of “Strategy and Future”)

Andrzej Sadowski
Andrzej Sadowski

(Prezydent Centrum im. Adama Smitha)

(President of the Adam Smith Center)

Sławomir Mentzen
Sławomir Mentzen

(członek partii Konfederacja Wolność i Niepodległość)

(member of the Confederation of Freedom and Independence party)

Artur Wróblewski
Artur Wróblewski

(wykładowca Uczelnia Łazarskiego, ekspert radiowy i telewizyjny)

(lecturer at Lazarski University, radio and television expert)

Ważne tematy

Important issues

poruszane podzas spotkań

discussed during the meetings

Nasi eksperci starają sie poruszyć tematy, które kluczowe dla podejmowania decyzji mających wpływ na funcjonowanie i rozwój Uczelni oraz bezpieczeństwo jej studentów.

Our experts try to address issues that are key to making decisions that affect functioning and development of the University and the safety of its students.

Polska oraz Zachód wobec Wojny na Ukrainie
(dr Ostap Kushnir oraz dr. hab. Krzysztof Łazarski, prof. UŁa)

Poland and the West towards the War in Ukraine
(PhD Ostap Kushnir and PhD Krzysztof Łazarski, Lazarski University Associate Professor)

Polityka transatlantycka a wojna na Ukrainie
Potencjał i koordynacja sankcji na Rosję przez USA w kontekście realizacji planów gospodarczych Prezydenta Bidena
(dr Bogdan Szafrański, Uniwersytet Warszawski)
Renesans idei atlantycyzmu jako przejaw triumfu woli nad naturą
(Artur Wróblewski, UŁa)

Transatlantic politics and the war in Ukraine
Potential and coordination of sanctions on Russia by the US in the context of the implementation of President Biden's economic plans
(PhD Bogdan Szafrański, University of Warsaw)
Renaissance of the idea of Atlanticism as a manifestation of the triumph of will over nature
(Artur Wróblewski, Lazarski University)

Liberalna demokracja, oligarchizacja a tzw. populizm w UE i USA
Liberalizm ewolucyjny (organiczny) versus liberalizm doktrynerski: zwycięstwo utopii
(dr hab. Krzysztof Łazarski, prof. UŁa)
Liberalizm: dewiacja normą
(Ryszard Grupiński, UŁa)
Liberalna demokracja, oligarchizacja a tzw. populizm w UE i USA
(prof. dr hab. Andrzej Bryk, Uniwersytet Jagielloński)

Liberal democracy, oligarchization vs. so-called populism in the EU and US
Evolutionary (organic) liberalism versus doctrinaire liberalism: the victory of utopia
(PhD Krzysztof Łazarski, Lazarski University Associate Professor)
Liberalism: deviation of the norm
(Ryszard Grupiński, Lazarski University)
Liberal democracy, oligarchization vs. so-called populism in the EU and US
(Prof. Andrzej Bryk, Jagiellonian University)

Amerykańska wojna kultur - polityczny krajobraz w przededniu wyborów do Kongresu
(prof. dr hab. Andrzej Bryk, Uniwersytet Jagielloński)

America's culture war - the political landscape on the eve of congressional elections
(Prof. Andrzej Bryk, Jagiellonian University)

Turbulencje w stosunkach polsko-niemieckich w przeszłości i obecnie. Przyczyny i skutki.
(dr hab. Józef Fiszer, UŁa)

Turbulence in Polish-German relations in the past and present. Causes and consequences.
(PhD Józef Fiszer, Lazarski University)

Nadchodzące projekty

Upcoming projects

2022-2023

2022-2023

Klub Ekspertów Uczelni Łazarskiego, poza kontynuacją dotychczasowej działalności, zamierza pod koniec 2023 roku wydać Biuletyn będący podsumowaniem merytorycznej działalności klubu.

Lazarski University Experts Club, in addition to continuing its current activities, intends to publish a Bulletin at the end of 2023 that will be a summary of its substantive activities.